Handelsbetingelser

Handels­betingelser.

På denne side finder du vores standard handelsbetingelser, som er gældende for alle kunder, der indgår aftaler og samarbejde med Lidt Lakrids ApS.

Generelle vilkår

1.1. Disse handelsbetingelser er gældende i forholdet mellem Lidt Lakrids ApS, CVR: 38680668, Lyngvej 3, 9000 Aalborg (herefter kaldet “Lidt Lakrids”) og dennes erhvervskunder, og er således gældende for alle løsninger udviklet og leveret af Lidt Lakrids ApS. 

1.2. Ved ”Kunde” skal forstås den juridiske person/virksomhed, som Lidt Lakrids indgår en aftale/samarbejde med. I det følgende vil “Partnerne” anvendes som en samlebetegnelse for Lidt Lakrids og Kunden. 

1.3. Vilkårene gøres altid tilgængelig for Kunden, når der fremsendes et prisoverslag og/eller kravspecifikation første gang til pågældende Kunde, dvs. før indgåelse af aftale/samarbejde. 

1.4. Vilkårene udgør - sammen med kravspecifikation til ydelsen, prisoverslag og/eller andre skriftlige aftaler, som måtte være indgået - kontraktgrundlaget mellem Lidt Lakrids og Kunden. Vilkårene finder anvendelse, medmindre andet er aftalt mellem Partnerne. 

1.5. Vilkårene er udelukkende gældende for projekter udført og leveret af Lidt Lakrids. Anvendelse af tredjepartssystemer kan Lidt Lakrids ikke holdes ansvarlige for. 

1.6. Lidt Lakrids indgår aftaler med timepris eller prisoverslag. Såfremt der ikke er aftalt et prisoverslag, vil aftalen automatisk være timebaseret, hvilket betyder, at der faktureres pr. anvendte arbejdstimer. Se punkt 4.2 og 4.3. 

1.7. Kunden har ansvaret for udarbejdelse af en databehandleraftale. Parterne er forpligtede til at behandle aftalen og dennes indhold. Fortrolighedspligten gælder både under aftaleforholdet, men også efter endt samarbejde. Parterne kan dog indgå aftale om, at visse generelle forhold omkring aftalen og samarbejdet kan anvendes til markedsføring på digitale platforme. Hvilke forhold der kan anvendes i markedsføringsøjemed aftales altid konkret mellem parterne. 

Projekter og opgaver

2.1. Lidt Lakrids udfører projektet/opgaven på baggrund af og i overensstemmelse med indholdet i kravspecifikation og/eller opgavebeskrivelser, samt eventuelle skriftlige tillægsaftaler indgået mellem Partnerne. 

2.2. For at Lidt Lakrids kan fuldføre et projekt eller opgave, skal Kunden stille de nødvendige oplysninger og ressourcer til rådighed. Eventuelle forsinkelser fra Kunden kan medføre ændring af tidsplanen, og kan i tilfælde af væsentlig forsinkelse berettige Lidt Lakrids til at ophæve aftalen, og kræve erstatning for eventuelt tab samt betaling for allerede udført arbejde. 

2.3. Er der tale om et projekt, som skal programmeres ud fra et design, vil Lidt Lakrids så vidt muligt programmere 1:1 med dette design. Det vil sige, at funktionalitet såvel som opsætning af sider, som ikke er tilgængelig i designet, ikke vil være en del af løsningen, der overleveres til Kunden. 

2.4. Projekter/opgaver vil blive udført i et tidsmæssigt omfang, der anses for rimeligt, såfremt der ikke er aftalt en specifik tidsplan og/eller deadline. Lidt Lakrids’ interne forhold i form af bemanding og arbejdsbelastning vil have betydning for hvad der anses ses som værende rimelig tid. Lidt Lakrids er forpligtet til at holde Kunden løbende orienteret herom. 

2.5. Kunden er ansvarlig for, at leverede ydelse ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, varemærker eller forretningskendetegn.

2.6. Lidt Lakrids’ løsninger leveres som standard responsive - medmindre andet aftales med Kunden, eller dette ikke anses som værende nødvendigt, såfremt brugerne af løsningen/ produktet ikke ville tilgå løsningen/produktet fra en håndholdt enhed. Browsere er ikke ens, og websites kan opføre sig forskelligt alt efter hvilken browser, der anvendes til at tilgå websitet. Lakrids understøtter browserne Google Chrome, Safari, Firefox og Edge. Her gør det sig gældende, at browsere skal være installeret på den nyeste softwareopdatering for at høre under kravet “browserunderstøttelse”. Lidt Lakrids kan forlange, at Kunden skal give adgang til data, der kan fortælle om hvilke browsere og skærmopløsninger Kundens brugere anvender. Se evt. punkt. 2.2. 

2.7. Nye tiltag, der ikke fremgår i kravspecifikationen/opgavebeskrivelsen, vil blive betegnet som tillægsprojekter og vil dermed være merudvikling på igangværende projekt. Tillægsprojekter skal bekræftes skriftlig af Parterne, og Kunden vil blive orienteret om tidsændringer såvel som tillægspris til givne projekt/opgave. 

2.8. Alle leverede løsninger af Lidt Lakrids overleveres altid til Kunden til en ekstern korrekturfase, og først efter godkendelse kan projektet ses som færdigmeldt. 

Hosting- og serviceaftale

3.1. En hosting aftale hos Lidt Lakrids indebærer, at Lidt Lakrids varetager hosting af Kundens hjemmesiden. Heri medfølger fri support, hvorved forstås at Kunden altid kan ringe og skrive til Lidt Lakrids vedrørerende spørgsmål relateret til Kundens løsning udviklet af Lidt Lakrids. Hosting faktureres forud på årsbasis, medmindre andet er aftalt med Kunden. Hostingaftalen er gældende ét år ad gangen, og aftalen fortsætter herefter med løbende uopsigelige abonnements-perioder af 1 års varighed, medmindre aftalen forinden opsiges af en af Parterne på behørig vis. Opsigelse af en af Partnernes side skal ske minimum en måned inden fornyelse af hostingaftalen. 

3.2. En serviceaftale hos Lidt Lakrids betyder, at Lidt Lakrids løbende vedligeholder og opdaterer Kundens digitale løsning. Her er der tale om et abonnement, der er gældende, indtil aftalen opsiges eller ophæves af en af Parterne. Der faktureres forud månedligt for serviceaftalen, medmindre andet er aftalt med Kunden. Betaler Kunden ikke det månedlige abonnement, bliver der ikke kørt service på Kundens løsning. 

Service-abonnementet træder i kraft fra den dag, hvor det nye website eller webshop - udviklet af Lidt Lakrids - lanceres. Såfremt serviceaftalen skal tilknyttes en eksisterende løsning, er startdatoen den dag serviceaftalen accepteres af Kunden.

Opstartsgebyr gør sig også gældende, hvis en Kunde har haft serviceaftale på pause, og ønsker at opstarte serviceaftalen igen. Opstartsgebyrets størrelse afhænger af det konkrete projekt, der skal udføres service på. Gebyret vil altid blive oplyst forinden aftale indgås.

Prisoverslag

4.1. Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. 

4.2. Lidt Lakrids fakturerer i henhold til standard timepris og efter anvendt tid, såfremt der ikke er aftalt et prisoverslag for nærværende opgave og/eller projekt. Timeprisen baseres på udviklerens erfaring og er fra kr. 1.000 - 1.500 pr. time. 

4.3. Arbejdsopgaver udført i tidsrummet udenfor Lidt Lakrids’ åbningstid (mandag-torsdag: 8-16, fredag: 8-15) faktureres til en timepris á kr. 1.500, uanset karakter. Dette gør sig gældende, såfremt det er forlangt af Kunden at få løst et akut problem i dette tidsrum, som skal løses hurtigst muligt. 

4.4. Timepriserne kan fraviges ved aftale. Såfremt der mellem Partnerne er aftalt andre timepriser, end priserne anført ovenfor, skal det fremgå af kravspecifikationen til det specifikke projekt eller i opgavebeskrivelsen pr. mail. 

4.5. Inden Lidt Lakrids påbegynder projekter og/eller opgaver, oplyses Kunden om det estimerede beløb, som den nærværende løsning forventes at koste og/eller kræve af arbejdstimer, og som Kunden vil blive faktureret. Aftaler om levering af løsninger - design og/eller udvikling - indgås altid på baggrund af et forudgående prisoverslag godkendt af Kunden. Sådanne prisoverslag er ikke faste tilbud. 

4.6. Bedes Lidt Lakrids give et prisoverslag på et projekt baseret på et scope, kan Lidt Lakrids ikke forpligtes af denne form for prisoverslag. Lidt Lakrids er tidligst forpligtet af et givent prisoverslag, når dette er tilknyttet en kravspecifikation og/eller detaljeret opgavebeskrivelse. 

4.7. Ved indgåelse af aftale accepteres det samtidigt, at Lidt Lakrids fakturerer månedligt bagud for det udførte arbejde på projektet eller ved afslutning af del-leverancer/milepæle, som er fastsat forud af Kunde og Lidt Lakrids for det specifikke projekt. Det samlede fakturerede beløb vil ikke afvige det givne prisoverslag på nærværende projekt med mere end +/- 15%.

Betaling

5.1. Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved udsendelse af en faktura med angivelse af betalingsfrist. 

5.2. Betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftlig aftalt mellem Kunde og Lidt Lakrids. 

5.3. Fakturaer fremsendes via e-mail vedhæftet som PDF fil, medmindre andet er aftalt.

5.4. Ved overskredet betaling må Kunden forvente at blive pålagt rykkergebyrer på kr. 100,00 i henhold til rentelovens regler herom, kompensationsbeløb, samt tilskrevet 0,60% renter. pr. påbegyndt måned. Undlader Kunden at betale en faktura efter fremsendelse og betalingsfrist af 2. rykkerskrivelse, er Lidt Lakrids endvidere berettiget til at pålægge Kunden eventuelle inkassoomkostninger. 

5.5. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, forbeholder Lidt Lakrids sig retten til at indstille arbejdet, indtil det skyldige beløb er betalt. 

5.6. Opgaverelaterede omkostninger i form af køb af plugins, cookie modul, m.m. kræves betalt af kunden på forhånd.

Pligter ved leverance - mangler, fejl og reklamation

6.1. Når et projekt er fuldført og har været igennem ekstern korrekturfase (se evt. punkt 2.8), vil det fremgå via en email eller anden skriftlig besked til Kunden, at projektet nu er færdigt, afsluttet, overleveret eller sat live. 

6.2. Kunden skal straks ved levering af løsningen gennemgå den leverede løsning for at sikre, at den er uden mangler. Hvis Kunden i forbindelse med sin undersøgelse af leverancen konstaterer, at der er mangler herved, skal Kunden straks give Lidt Lakrids besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Kunden reklamere straks efter, at Kunden burde have opdaget manglen og senest 4 uger efter levering har fundet sted. Undlader Kunde at underrette Lidt Lakrids straks efter, at Kunden er blevet opmærksom på en mangel, kan Kunden ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Lidt Lakrids. Disse vil i stedet blive betragtet samt håndteret som et nyt projekt. Der vil dermed gives et prisoverslag på udbedringen, som skal godkendes af Kunden, inden Lidt Lakrids påbegynder arbejdet. 

6.3. Der foreligger en fejl/mangel, såfremt leverancen ikke svarer til de af Kundens særlige stillede krav og/eller ikke er af sædvanlig kvalitet. For at der er tale om en fejl/mangel, er det en forudsætning, at nærværende fejl/mangel ligger indenfor rammen af den aftalte kravspecifikation og/eller opgavebeskrivelse samt eventuelle tillægsaftaler. Disse vil Lidt Lakrids afhjælpe eller omlevere uden beregning. 

6.4. Der foreligger ikke en fejl/mangel, såfremt leverancen ikke er blevet anvendt i fuld overensstemmelse med Lidt Lakrids’ forskrifter, hvis leverancen er blevet anvendt fejlagtig og/eller anvendt uhensigtsmæssigt, og/eller hvis der er foretaget ændringer eller tekniske indgreb på leverancen uden Lidt Lakrids’ skriftlige samtykke. 

6.5. Hvis det under afhjælpningen eller omleveringen af en fejl/mangel viser sig, at fejlen/manglen skyldes forhold uden for Lidt Lakrids’ kontrol og/eller ansvar, eller skyldes forhold, som Kunden bærer ansvar for, forbeholder Lidt Lakrids sig retten til at fakturere for de anvendte arbejdstimer til at udbedre fejlen/manglen; i henhold til Lidt Lakrids’ gældende timepriser - punkt 4.2.

6.6. Påfører Kunden selv skade eller fejl på leverancen efter afsluttet arbejde, hæfter Lidt Lakrids ikke herfor. 

6.7. Fejl forårsaget af tredjepart, herunder eksempelvis en samarbejdspartner eller et tredjepartssystem, kan ikke henføres til Lidt Lakrids. 

Forsinkelse af leverance og Ansvar

7.1. Hvis der er aftalt en tidsplan mellem Partnerne, vil der foreligge en forsinkelse, såfremt projektet eller udtrykkeligt aftalte del-leverancer/milepæle af projektet ikke er leveret til den aftalte tid. 

7.2. Lidt Lakrids er berettiget til at overskride eventuelle fastsatte deadlines uden Kunden er berettiget til at hæve aftalen. Dog er Lidt Lakrids forpligtet til at varsle en eventuel forsinkelse/overskridelse af deadline indenfor rimelig tid. Såfremt der foreligger væsentlig forsinkelse, dvs. gentagne overskridelser af fastsatte deadlines (minimum 4), kan Kunden kræve ny deadline fastsat, og såfremt denne nye deadline ikke overholdes, kan aftalen ophæves straks. 

7.3. Lidt Lakrids har ret til at udskyde den aftalte leveringsdato, hvis forsinkelser er forårsaget af Kunden eller nogle af Kundens samarbejdspartnere. 

7.4. Lidt Lakrids er ikke ansvarlig for et eventuelt tab - hverken direkte eller indirekte som kunden måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance. 

7.5. Kunden har ikke ret til erstatning for direkte eller indirekte foranlediget af eventuelle forsinkelser fra Lidt Lakrids. 

7.6. Såfremt at medarbejder(e) hos Lidt Lakrids ikke er i stand til at udføre arbejdet i en given periode, evt. grundet sygdom, vil tidsplanen for projektet blive udskudt. Kunden vil blive informeret herom og modtage en revideret tidsplan. I denne forbindelse har Kunden ikke ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser.

8.1. Lidt Lakrids behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Lidt Lakrids’ cookie- og privatlivspolitik kan findes på Lidt Lakrids’ website her. Lidt Lakrids kan ikke holdes ansvarlig for Kundens brud på persondatalovgivningen. 

8.2. Ethvert brud på lovgivning, som følge af forkert eller manglende anvendelse af cookies og consent modul, er Lidt Lakrids uvedkommende, og der kan ikke kræves erstatning.

Generelle Ansvarsforhold

9.1. Brug af ydelser fra Lidt Lakrids sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. 

9.2. Ethvert brud på lovgivning, som følge af forkert anvendelse af produktet/ydelsen, er Lidt Lakrids uvedkommende. 

9.3. Lidt Lakrids er alene erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved Lidt Lakrids’ forsætlige eller groft uagtsomme adfærd, hvor erstatningsansvar ikke kan overstige den af Kundens erlagte købesum for produktet/produkterne. Lidt Lakrids er således ikke ansvarlig for, (1) Kundens skader eller tab som er eller ville have været dækket af en forsikring, (2) øvrige direkte eller indirekte tab, (3) Kundens uforsvarlige eller uautoriserede brug af produktet, (4) fejl udenfor Lidt Lakrids’ kontrol m.v. (5) følgeskader, (6) skader, som Kunden kunne have forsikret sig mod i et dansk opererende forsikringsselskab. 

9.4. Parterne kan ikke kræve erstatning over for hinanden for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, tab af omsætning og tab som følge af mistede besparelser. Tab af data og omkostninger ved rekonstruktion og/eller genetablering heraf udgør et direkte tab, som kan kræves dækket.

Force Majure

10.1. Lidt Lakrids påtager sig ikke noget ansvar for ikke-opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalegrundlaget som følge af force majeure, herunder eksempelvis krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, brand, strejke, lock out, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører og mangel på arbejdskraft. Kunden har ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor nævnt, hvis denne har varet i mere end 6 mdr.

Lovvalg og Tvister

11.1. For så vidt angår tvister mellem Parterne er det aftalt, at dansk ret skal lægges til grund for tvisterne. 

11.2. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse/uenighed mellem Parterne, som vedrører Lidt Lakrids’ udførte arbejde skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning altid søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Kan Partnerne ikke nå til enighed, skal tvisten anlægges hos de danske domstole med værneting ved retten i Aalborg, og behandles efter dansk lov.

Opsigelse af samarbejde og Misligeholdelse

12.1. Det er Lidt Lakrids’ holdning, at opsigelse bør ske på et rimeligt grundlag. Den ene Part bør meddele den anden Part, såfremt man ikke er tilfreds, forud for beslutningen om samarbejdets ophør.

12.2. Et samarbejde/aftale kan opsiges af både Lidt Lakrids og Kunden. Opsigelsesvarslet er 3 måneder. 

12.3. Såfremt en Part opsiger samarbejde, vil Kunden blive faktureret for den medgåede tid på projektet/opgaven. Lidt Lakrids vil her sørge for, at overlevere alt nødvendigt materiale til Kunden. 

12.4. Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser, er Lidt Lakrids berettiget til at 
a) ophæve samarbejdet, herunder også hostingaftalen og serviceaftalen, 
b) indstille sine ydelser, 
c) afinstallere produktet, 
d) kræve ikke forfaldne ydelser frem til det tidspunkt, hvor Kunden kunne have opsagt abonnementet, betalt, og 
e) kræve erstatning for tab som følge af misligholdelsen. 

Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet 
f) væsentlige eller gentagne tilfælde af manglende rettidig betaling, 
g) service eller reparation af produkterne i strid med disse betingelser, 
h) sælgers væsentlige forsinkelse, 
Oplistningen er ikke udtømmende. 

Herudover har Lidt Lakrids ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom, dog med de begrænsninger, der følger af pkt. 9 

12.5. Såfremt Lidt Lakrids misligholder aftalen i form af forsinkelse, har Kunden de beføjelser, der fremgår af pkt. 7., herunder med de begrænsninger, der følger af pkt. 9. 

12.6. Såfremt misligholder aftalen i form af mangler, har Kunden de beføjelser, der fremgår af pkt. 6., herunder med de begrænsninger, der følger af pkt. 9.